1. Aanbiedingsbrief
 2. Recapitulatie per Programma
 1. -3,306,289

  Algemeen bestuur
 2. -2,535,620

  Openbare orde en veiligheid
 3. -6,934,915

  Verkeer, vervoer en waterstaat
 4. -1,069,881

  Economische zaken
 5. -4,666,144

  Onderwijs
 6. -12,525,438

  Cultuur, recreatie en welzijn
 7. -26,371,749

  Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
 8. -483,915

  Volksgezondheid
 9. -1,778,373

  Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 10. -466,075

  Algemeen
 11. Algemene dekkingsmiddelen, raming onvoorzien en mutaties reserves
 1. Lokale heffingen
 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 3. Grondbeleid
 4. Onderhoud kapitaalgoederen
 5. Bedrijfsvoering
 6. Verbonden partijen
 7. Financiering
 8. Subsidieparagraaf
 9. Informatisering
 1. Financiële begroting
 2. Financiele begroting op taakvelden cf BBV
 1. Afkortingenlijst
 2. Besluit Begroting en Verantwoording